Stypendia szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

- rodziców (prawnych opiekunów)

- pełnoletniego ucznia,

- dyrektora szkoły lub kolegium.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przyjmowania wniosków można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, ul. Majówka 21 A, pod numerem telefonu 41 274 71 92 wew. 246.  

 

Podstawa prawna:
- Ustawa o systemie oświaty
- Regulamin 
- Zmiana  regulaminu z 9 października 2006 r.
- Zmiana regulaminu z 25 października 2007 r.

Do pobrania:
- wniosek
- oświadczenie o dochodach
- oświadczenie
- formularz - konto bankowe
- wzór wypełnienia wniosku  

Author: Łukasz Kosmala
lukasz.kosmala@starachowice.eu

Print