Wyprawka szkolna

Program pomocy "Wyprawka Szkolna" zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego przez dofinansowanie zakupu podręczników. Do korzystania z tej formy pomocy  w roku szkolnym 2016/2017 uprawnieni są tylko uczniowie niepełnosprawni.

Program przewiduje m.in. wsparcie w zakresie zakupu materiałów edukacyjnych dla: uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego. Pomocą objęci zostaną uczniowie:
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.


Zgodnie z harmonogramem określającym działania zabezpieczające prawidłową realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” na terenie Gminy Starachowice - wnioski o dofinansowanie składać należy do dyrektorów szkół w terminie do 12 września 2016 r.

Następnie, zgodnie z harmonogramem dyrektorzy szkół, dokonają zwrotu (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) bądź pełnoletnim uczniom kosztów zakupu podręczników, określonych w ustawie, w terminie do 25 listopada 2016 r.

Author: Łukasz Kosmala
lukasz.kosmala@starachowice.eu

Print