Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ulica Radomska nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy gruntów gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102
telefon 41 273 82 27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

Jerzy Miśkiewicz

 

Przekierowania do wykazów:

Smugowa – część działki nr 1290/28

Śląska – działka nr 35/15

Widok – część działek nr 1142/6, 1208 i 1142/24

pas drogi gminnej ulicy Wysokiej – część działki nr 1167

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Print