Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Brązowej w Starachowicach

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Brązowej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka nr 1312 o powierzchni 0,0439 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025726/9.

Cena wywoławcza brutto do rokowań wynosi 36 900,00 zł.

Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 28.10.2021 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w kwocie 4 000,00 zł najpóźniej do dnia 21.10.2021 r. przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP oraz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w ogłoszeniu o rokowaniach.

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o rokowaniach stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 448/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 17.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej kliknij treść zarządzenia.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

// - //

EWA SKIBA

Author: Agnieszka Mergalska

Print