Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Pracownicy Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: Elżbieta Gralec
pokój 220,222 (II piętro)
Tel: 41-273-82-79, 41-273-83-96
e-mail: elzbieta.gralec@starachowice.eu; funduszeunijne@starachowice.eu

Iwona Zarzycka
Stanowisko: Główny Specjalista
Pokój: 220 (II piętro)
tel: 41-273-83-96
e-mail: iwona.zarzycka@starachowice.eu

Emilia Rymarczyk
Stanowisko: Główny Specjalista
Pokój: 220 (II piętro)
tel: 41-273-83-96
e-mail: emilia.rymarczyk@starachowice.eu

Izabela Sikorska
Stanowisko: Podinspektor
Pokój: 219 (II piętro)
tel: 41-273-82-79
e-mail: izabela.sikorska@starachowice.eu

Kamil Stanos
Stanowisko: Główny Specjalista
Pokój: 219 (II piętro)
tel: 41-273-83-94
e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu, rewitalizacja@starachowice.eu

Do zadań Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy:

1. Stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych (środki pozabudżetowe).

2. Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów na temat możliwości dofinansowania.

3. Przekazywanie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Gminy informacji na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju gminy.

4. Doradztwo przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

5. Propagowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków dla organizacji non profit.

6. Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu.

7. Prowadzenie ewidencji realizowanych projektów w partnerstwie i umów partnerskich.

8. Organizacja i prowadzenie procesu wyłaniana podmiotów wykonujących czynności na zlecenie w zakresie pozyskiwania i realizacji środków pozabudżetowych.

9. Nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania na zlecenie w zakresie wnioskowania i realizacji programów.

10. Sporządzanie analiz i opinii w zakresie przedstawionych projektów planowanych do realizacji na terenie miasta.

11. Prowadzenie weryfikacji projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne pod kątem spełnienia kryteriów oraz formalna analiza otrzymanych materiałów.

12. Prowadzenie działań promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.

13. Realizacja terminów wynikających z kalendarza zgłaszania wniosków o dofinansowanie ogłaszanych przez instytucje prowadzące konkursy.

14. Sporządzanie dla Prezydenta analiz przygotowanych do realizacji i wykonanych zadań z zakresu zadań referatu.

15. Prowadzenie zadań związanych z wdrożeniem, analizą, zmianami i funkcjonowaniem Strategii Gminy Starachowice.

Author: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Print