Ogłoszenie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002, jako działka nr 1312 o powierzchni 0,0439 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025726/9.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi 88 560,00 zł.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 15.04.2021 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 8 856,00 zł najpóźniej do dnia 08.04.2021 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 132/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 12.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej - kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Author: Agnieszka Mergalska

Print