Zespół

Kierownik: Elżbieta Gralec
pokój 220,222 (II piętro)
Tel: 041-273-82-00 wew. 279, 396
e-mail: funduszeunijne@starachowice.eu; elzbieta.gralec@starachowice.eu

Do zadań Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy:

1. Stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych (środki pozabudżetowe).

2. Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów na temat możliwości dofinansowania.

3. Przekazywanie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Gminy informacji na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju gminy.

4. Doradztwo przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.Propagowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków dla organizacji non profit.Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu.

5. Prowadzenie ewidencji realizowanych projektów w partnerstwie i umów partnerskich.

6. Organizacja i prowadzenie procesu wyłaniana podmiotów wykonujących czynności na zlecenie w zakresie pozyskiwania i realizacji środków pozabudżetowych.

7. Nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania na zlecenie w zakresie wnioskowania i realizacji programów.

8. Sporządzanie analiz i opinii w zakresie przedstawionych projektów planowanych do realizacji na terenie miasta.

9.Prowadzenie weryfikacji projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne pod kątem spełnienia kryteriów oraz formalna analiza otrzymanych materiałów.

10. Prowadzenie działań promocyjnych projektów współfinansowanych za środków pozabudżetowych.

11. Realizacja terminów wynikających z kalendarza zgłaszania wniosków o dofinansowanie ogłaszanych przez instytucje prowadzące konkursy.

12. Sporządzanie dla Prezydenta analiz przygotowanych do realizacji i wykonanych zadańz zakresu zadań referatu.

13. Prowadzenie zadań związanych z wdrożeniem, analizą, zmianami i funkcjonowaniem Strategii Gminy Starachowice.

 

Pracownicy Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 

 

Iwona Zarzycka

Stanowisko: Główny Specjalista

Pokój: 220 (II piętro)

tel: (0-41) 273-82-00 wew. 396

e-mail: iwona.zarzycka@starachowice.eu

 

Emilia Rymarczyk

Stanowisko: Główny Specjalista

Pokój: 220 (II piętro)

tel: (0-41) 273-82-00 wew. 396

e-mail: emilia.rymarczyk@starachowice.eu

 

Izabela Sikorska

Stanowisko: Inspektor

Pokój: 219 (II piętro)

tel: (0-41) 273-82-00 wew. 394

e-mail: izabela.sikorska@starachowice.eu

 

Kamil Stanos

Stanowisko: Główny Specjalista

Pokój: 219 (II piętro)

tel: (0-41) 273-82-00 wew. 394

e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

Author: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Print