BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Lata 2019 – 2020

Pan Jerzy Miśkiewicz prezes PWiK nie otrzymał nagrody ani wynagrodzenia uzupełniającego w latach 2019 i 2020.

Panu Jarosławowi Warszawie, prezesowi Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”, członkowie Walnego Zgromadzenia przyznali premię za 2019 rok w wysokości 8 526,00 netto, za wypracowany zysk w wysokości 234 406,00 zł

Pan Igor Gajewski prezes STBS zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy otrzymał w latach 2019 i 2020 wynagrodzenie zmienne stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki w wysokości odpowiednio:


- w 2019 roku – część zmienna do wynagrodzenia za 2018 rok w wysokości 12 000,00 zł (brutto)
- w 2020 roku – część zmienna do wynagrodzenia za 2019 rok w wysokości 13 000,00 zł (brutto)

Pan Marcin Pocheć prezes Zarządu ZEC decyzją Zgromadzenia Wspólników otrzymał część zmienną wynagrodzenia jako wynagrodzenie uzupełniające za lata 2018 i 2019 w wysokości odpowiednio:
- w 2019 roku - część zmienna do wynagrodzenia za 2018 rok w wysokości 26.400,00 zł
- w 2020 roku - część zmienna do wynagrodzenia za 2019 rok w wysokości 33.000,00 zł

Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1907) Członkom Zarządu Spółki nie przysługują nagrody za świadczoną pracę.
Ustawa stanowi, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się
z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych.

 

Pan Piotr Ambroszczyk - dyrektor MOPS/CUS uzyskał w 2020 r. łączną kwotę 6000 zł tytułem nagród i dodatków, 1000 - zł nagroda roczna, m.in. za napisanie projektu "CUS - model integrowania usług społecznych w Starachowicach" oraz pozyskanie dla gminy dotacji w wysokości 3.125.000,00 zł
5000 zł - tytułem dodatku specjalnego za obsługę świadczeń 500+, 300+ i.in. finansowanych z budżetu państwa. Dodatek również był finansowany ze środków zewnętrznych.

Pani Agnieszka Lasek-Piwarska dyrektor Parku Kultury nie otrzymała w 2020 roku żadnego dodatkowego wynagrodzenia. (w 2019 roku nie była dyrektorem SCK).

Pan Krzysztof Szczygieł obowiązki dyrektora MOSiR Starachowice pełni od dnia 01.10.2020 r. i nie otrzymał on nagrody ani wynagrodzenia uzupełniającego.

Author: Iwona Tamiołło
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept