BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Listopadowe obrady Rady Miejskiej

    25 listopada w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ryszard Gliwiński przedstawił informację na temat polityki inwestycyjnej, w tym kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków. Informację na temat funkcjonowania gminnej oświaty przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Jerzy Miśkiewicz. O wykorzystaniu przez Gminę Starachowice Funduszy Unijnych mówiła Elżbieta Gralec kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.


     W projektach uchwał zgłoszonych na listopadową sesję znalazły się uchwały dotyczące zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok. Radni głosowali w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, w sprawie opłaty prolongacyjnej, uchwalony został Regulamin Cmentarzy Komunalnych. Przyjęto Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół i Przedszkoli w Gminie Starachowice na lata 2016 – 2023. Akceptację rady uzyskał także roczny program współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Przegłosowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na 2017 rok. Akceptację radnych uzyskały także uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” , w sprawie przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej w ulicach: Żytniej, Moniuszki, Południowej, Wiejskiej, Strugowej, Letniej, Lubianka, Jeleniej, Myśliwskiej, Podlesie, Mjr Ponurego, Mjr Nurta, Kpt. Mariańskiego, Por. Jurka, Wąsika Kowalskiego, Żaczkiewicza, Druhny Zjawy, Dr Andrzeja, Chor. Szorta, Por. Robota, Wachmistrza Tarzana, stanowiących Gminy Starachowice. Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Starachowice. Uchwalono Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021. Ustalono wysokość opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.
Radni nie zajęli stanowiska w sprawie zmiany warunków umowy o pracę Radnemu Rady Miejskiej w Starachowicach Panu Piotrowi Nowaczkowi. Przyjęto stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli prawidłowości działania Samodzielnego Stanowiska Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy. Rada wyraziła zgodę na umorzenie postępowania dotyczącego skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie: http://bip.um.starachowice.pl/

Author: Iwona Tamiołło
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept