BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Pracownicy Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Urszula Borcuch
Stanowisko: kierownik
Pokój: 7
Tel: 41 273-83-46

Tel: 41 322-10-29
e-mail: urszula.borcuch@starachowice.eu

Kamilla Przesłańska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 11
Tel: 41 273-83-46

Tel: 41 322-10-31
e-mail: kamilla.przeslanska@starachowice.eu

Sylwia Sokół
Stanowisko: inspektor
Pokój: 11
Tel: 41 273-83-46

Tel: 41 322-10-33

e-mail: sylwia.sokol@starachowice.eu

Dorota Słomińska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 11
Tel: 41 273-82-47
Tel: 41 322-10-32
e-mail: dorota.slominska@starachowice.eu

Anna Kurek
Stanowisko: inspektor
Pokój: 11
Tel: 41 273-82-45

Tel: 41 322-10-30
e-mail: anna.kurek@starachowice.eu

 

Telefony:
Dowody: 41 273-82-45
Meldunki: 41 273-82-47
pokój 11 (parter)
email: sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Zapraszamy serdecznie w następujących godzinach:

Poniedziałek - 7.30 - 16.30
Wtorek - Piątek - 7.30 - 15.30

 

Od 18 stycznia 2021r. w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych został uruchomiony terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać wpłat z tytułu zadań realizowanych przez nasz referat. 

Opłaty skarbowe można dokonywać również na poczcie, w banku bądź przez bankowość elektroniczną na wskazany poniżej rachunek bankowy.

SANTANDER BANK POLSKA  NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

 

Do zadań Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy:

1. Prowadzenie Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców.

2. Przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania.

3. Dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.

4. Poświadczenie życia.

5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.

6. Przyjmowanie wniosków o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL dla cudzoziemców.

7. Nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL dla obywateli polskich nie posiadających numeru PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz dla obywateli polskich przebywających za granicą przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego.

8. Sporządzanie wydruków dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

9. Udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców oraz Rejestrów Dowodów Osobistych na podstawie wniosków o udostępnienie danych.

10. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.

11. Wydawanie dowodów osobistych.

12. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.

13. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych.

14. Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

15. Prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób zmarłych.

16. Prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób posiadających dowody osobiste wydane przez Prezydenta Miasta Starachowice.

17. Prowadzanie stałego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym.

18. Sporządzanie kwartalnych statystyk z rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego.

19. Wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do Rejestru Wyborców.

20. Przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców w związku z realizacją zadań związanych z wyborami, referendami.

21. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

22. Sporządzanie, drukowanie oraz aktualizacja spisu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.

23. Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami i innymi instytucjami na terenie kraju i za granicą.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept