BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Targowisko Miejskie

targowisko miejskie stary plac

Zapraszamy do korzystania z usług Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Starachowicach

Dni targowe:

- wtorek 6:00 – 14:00

- czwartek 6:00 – 14:00

- sobota 6:00 – 14:00

Przedtargi (lipiec-październik):

- środa 17:00 – 21:00

- piątek 17:00 – 21:00

Targowisko Miejskie od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, ze względu na dużą różnorodność dostępnych towarów. Targowisko zlokalizowane jest przy uczęszczanym ciągu komunikacyjnym, co sprawia, że jego lokalizacja jest atrakcyjna z punktu widzenia handlowego i zapewnia dużą ilość odwiedzających go osób.

 1. Urząd Miejski w Starachowicach realizuje zadania własne gminy dotyczące organizacji targowisk na terenie miasta Starachowice, poprzez administrowanie Targowiskiem Miejskim przy ul. Targowej. W tym zakresie prowadzona jest działalność handlowa na placu handlowym targowiska oraz dla kupujących udostępniony jest parking dla samochodów osobowych.

2. Regulamin Targowska - Zarządzenie nr 224/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 14.05.2019 r. 

Regulamin Targowiska Miejskiego

§1

Targowisko miejskie może być czynne codziennie od godziny 600 do godziny 1400.

§2

Na targowisku Miejskim może być prowadzona działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług.

§3

1. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska sprawuje Prezydent Miasta Starachowice.

2. Prowadzącym targowisko, zwanym dalej Administratorem jest Gmina Starachowice- Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych.

§4

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku miejskim są osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej.

§5

1. Działalność handlowa może być prowadzona w formie okrężnej ( między innymi
z samochodów, przyczep, namiotów, „z ręki”, z „z ziemi”, ze stołów itp.) oraz w formie stacjonarnej, tj. z obiektów wzniesionych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Sprzedaż w kioskach i pawilonach handlowych odbywa się na podstawie umów zawartych
z Gminą Starachowice.

§6

1. Na targowisku miejskim mogą być sprzedawane towary nie wyłączone z obrotu pod warunkiem że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów.

2. W szczególności mogą być sprzedawane:

1) artykuły spożywcze, rolno-spożywncze, przemysłowe, w tym wytwory przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła;

2) produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego (nie przeznaczone do spożycia),
w tym zwłaszcza nasiona, kwiaty i drzewka owocowe.

3. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona na targowisku miejskim po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa.

§7

Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:

1) nafty, benzyny, oleju napędowego

2) środków leczniczych,

3) napojów alkoholowych,

4) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania, chemicznych środków obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych, na używanie których wymagane jest specjalne zezwolenie,

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

7) papierów wartościowych,

8) żywych zwierząt,

9) rzeczy pochodzących z przestępstwa, lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży.

2. Zabrania się prowadzenia na targowisku działalności naruszającej w jakikolwiek sposób prawa podmiotów trzecich wynikające z posiadanych patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz użytkowych. Osoby naruszające ten zakaz zostaną niezwłocznie usunięte z targowiska zgodnie z §13 ust. 2 i zobowiązane są do naprawienia wszelkich szkód wynikłych dla Administratora.

§8

1. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na terenie targowiska miejskiego handlu artykułami spożywczym określają odrębne przepisy.

2. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą właściwe służby i instytucje,
a w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna.

§9

Na targowisku w dni targowe zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;

2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),

3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających oraz prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

4) prowadzenie gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

5) wnoszenie oraz używanie materiałów i substancji niebezpiecznych,

6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

7) samowolnej zamiany stanowisk / lokali handlowych i wydzielonej powierzchni sprzedaży,
a także odstępowania miejsca sprzedaży,

8) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska,

9) jeżdżenia rowerami,

10) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska w godzinach otwarcia, poza godzinami wyznaczonymi przez Administratora lub przez jego pracowników,

11) parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

§10

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązani są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) przestrzegania przepisów: sanitarno-epidemiologicznych, BHP, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumentów oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wskazanych przez Administratora,

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadząc sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebrania i usunięcie odpadów do pojemników i pomieszczeń na terenie targowiska przystosowanych do tego celów, w tym do segregacji nieczystości stałych,

5) posiadania przy sobie dokumentów umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez Administratora oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

6) okazywanie na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,

7) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,

8) oznaczenia stanowiska/ lokalu handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby, a także numerem telefonu do kontaktu,

9) używanie urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustalenia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. Ilości sprzedawanych towarów powinny być wyrażone
w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych.

10) usunięcia na wezwanie prowadzącego targowisko swojego obiektu handlowego
w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na targowisku miejskim.

11) uiszczania opłaty targowej w wysokości wynikającej z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach,

12) uiszczania innych opłat związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego.

§11

Prowadzący targowisko zobowiązany jest do:

1) czytelnego oznaczenia granic targowiska miejskiego,

2) zapewnienia porządku i czystości w obrębie targowiska miejskiego i na terenach przyległych,

3) zapewnienia w godzinach otwarcia targowiska miejskiego jego użytkownikom możliwości korzystania z ogólnodostępnej toalety,

4) zapewnienia właściwej organizacji targowiska miejskiego poprzez:

a) wyznaczenie ciągów komunikacyjnych i ich bieżące udrażnianie, wyznaczenie granic stanowisk

handlowych,

b) zapobieganie rozprzestrzenianiu się handlu poza granice wyznaczonych stanowisk i poza granice

targowiska miejskiego;

5) wzywania właścicieli nieczynnych obiektów handlowych, pozostawionych bez jego zgody

na targowisku miejskim, do ich usunięcia w wyznaczonym terminie,

6) umieszczenia na tablicy ogłoszeń (w miejscu dostępnym dla wszystkich osób prowadzących

działalność na targowisku miejskim) informacji dotyczących:

a) adresu targowiska miejskiego, dni i godzin jego pracy,

b) nazwy i adresu prowadzącego targowisko,

c) miejsca i terminów przyjmowania skarg i wniosków,

d) obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Starachowicach dotyczących opłat targowych

i Regulaminu targowiska miejskiego,

e) obowiązujących innych opłat związanych z prowadzeniem działalności na targowisku miejskim,

f) przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w handlu,

g) innych uregulowań związanych z działalnością prowadzoną na targowisku miejskim.

§12

Pobierający opłaty targowe i inne opłaty, związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego, podczas wykonywania swojej pracy zobowiązani są do posiadania identyfikatora oraz wykazu obowiązujących stawek opłat targowych.

§13

1. Prowadzący targowisko ma prawo do usunięcia obiektów określonych w § 10 ust. 10 na ryzyko i koszt ich właścicieli, po niezastosowaniu się do wcześniejszego wezwania.

2. Prowadzący targowisko może usunąć z targowiska miejskiego osoby określone w § 4 oraz inne osoby nieuprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, które uchylają się od uiszczania należnych opłat, bądź w inny sposób naruszają przepisy prawa.

3. Osoba prowadząca działalność handlową na terenie targowiska miejskiego powinna zachować paragon opłat targowych do końca dnia, którego dotyczy opłata. W przypadku kontroli brak paragonu powoduje pobranie aktualnej opłaty targowej.

§14

1. Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zapewnienia drożności placów targowych i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom, prowadzący targowisko nie gwarantuje wszystkim sprzedającym dojazdu do stanowiska (obiektu) sprzedaży oraz możliwości handlu z pojazdu.

2. Wjazd pojazdów samochodowych na place targowe targowiska miejskiego jest zakazany, z wyjątkiem pojazdów:

1) Policji, Straży Miejskiej i służb ratowniczych podczas wykonywania obowiązków służbowych,

2) podmiotów świadczących usługi na rzecz targowiska miejskiego podczas wykonywania obowiązków służbowych,

3) pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach podczas wykonywania obowiązków służbowych,

4) osób prowadzących działalność handlową na targowisku miejskim po uzyskaniu zgody Prowadzącego targowisko miejskie.

§15

1. Prowadzący targowisko nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku miejskim przez sprzedających lub kupujących.

2. Wykorzystywanie na targowisku urządzeń nagłaśniających w celach reklamowych i informacyjnych oraz dystrybucje ulotek wymaga uzyskania zgody Prowadzącego targowisko.

§16

Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania targowiska miejskiego przyjmowane są pisemnie
w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice- Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych.

§17

1. Korzystający z targowiska miejskiego naruszający przepisy niniejszego regulaminu podlegają sankcjom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa lub umów.

2. Niniejszy regulamin winien być umieszczony na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym.

3. Dane targowiska: powierzchnia,

Przez określenie teren Targowiska Miejskiego należny rozumieć teren starego i nowego placu targowego, zjazdy na place i ich chodniki oraz parking przy ul. Targowej. Tereny zewnętrzne Targowiska Miejskiego posiadają następująca powierzchnię:

a) stary plac targowy przy ul. Targowej o powierzchni ok 11.370 m2

b) nowy plac targowy przy ul. Wyszyńskiego o powierzchni ok 8996 m2

c) zjazdy na place i ich chodniki o powierzchni ok 3190 m2

d) parking przy ul Targowej o powierzchni ok 1942 m2

e) plac handlowo- parkingowy przy ul. Iłżeckiej o powierzchni ok 794 m2

 4. Lokalizacja

Mapa google LOKALIZACJA -kliknij 

 5. Cennik

UCHWAŁA NR XV/11/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości oraz sposobu poboru.

link do uchwały 

 6. Parking

Targowisko posiada własny parking, ( w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych) dzięki czemu odwiedzający go ludzie nie mają problemu z pozostawieniem swoich samochodów, a co za tym idzie staje się bardzo przystępne dla mieszkańców okolicznych miast i powiatów.

- uchwała nr IV/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23.03.2018 r.

Galeria zdjęć- październik 2021 rok

Galeria zdjęć - grudzień 2018 rok

  Galeria zdjęć- wrzesień 2016 rok

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept