BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 2147 z poźn. zm. )

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska nr 45 na okres 21 dni wywieszony został wykaz części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Starachowice w obrębie 0001 jako działka ewidencyjna nr 724 o powierzchni 0,6265 ha, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach, według załączników opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 104 telefon 41/273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

Jerzy Miśkiewicz

 

Link do wykazu: kliknij tutaj

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept