BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Przetarg na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem murowanym, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do dnia 31.08.2026 roku części nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem murowanym, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej, z przeznaczeniem pod budowę obiektu gastronomicznego oraz adaptację istniejącego budynku murowanego z pomostem, na prowadzenie działalności gastronomicznej, na podstawie koncepcji opracowanej przez Architekta Miasta.

Ww. część nieruchomości objęta przetargiem stanowi część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 numerem 1264 o powierzchni 0,2547 ha i przeznaczona jest na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Działka od strony zachodniej i południowej przylega do zbiornika Pasternik. Od strony wschodniej przylega do drogi powiatowej – ul. Radomska. Na działce znajduje się budynek byłego ujęcia wody, użytkowany jako obiekt gastronomiczny. Dostęp do drogi publicznej – ul. Radomskiej – poprzez istniejący zjazd w rejonie małego ronda.

Uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa, energii elektrycznej, gazowa (po drugiej stronie ul. Radomskiej ), na działce znajduje się bezodpływowy zbiornik na ścieki.

Zagospodarowanie terenu winno być wykonane na podstawie koncepcji opracowanej przez Architekta Miasta, a projekt budowlany należy uzgodnić z tut. Urzędem. Dzierżawca uzyska wymagane dokumenty tj. decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 10.00  w sali nr 130 Urzędu Miejskiego w Starachowicach ulica Radomska 45.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu klikając tu

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept