BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Smugowej w Starachowicach pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Smugowej (w drugiej linii zabudowy), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003, jako działka nr 1398/5 o powierzchni 0,0686 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/0024504/0.

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łączna, Pastwiska, Smugowa i Moniuszki na obszarze Miasta Starachowice zwanym umownie E6 – Pastwiska, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6MNi – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do zachowania, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i uzupełnienia poprzez budowę nowych budynków oraz wymianę starych budynków na nowe, przy zachowaniu wskaźnika zabudowy do 0,5 na warunkach określonych w ustaleniach planu, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Cena brutto gruntu ustalona do I przetargu wynosi 98 400,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych objęta jest podatkiem VAT 23%.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 24.10.2019 r., o godz. 1000.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 9 840,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 18.10.2019 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 467/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Smugowej - kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept