BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku VII przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bursztynowej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490), informuje się, ze w dniu 04.10.2019 r. o godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się

s i ó d m y    p r z e t a r g    u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej przy ul. Bursztynowej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice jako działki ewidencyjne:

Położenie nieruchomości

1

Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej

2

Cena wywoławcza brutto do VII przetargu

3

Wysokość wadium

4

miasto Starachowice

ul. Bursztynowa 

Działka nr 758/4 – o pow. 0,0536 ha i 740/2 – o pow. 0,0066 ha obręb 0006 o łącznej powierzchni 0,0602 ha

Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy
księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Starachowicach
nr KI1H/00037381/5 i nr KI1H/00037380/8

41 820,00 zł 

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) 

w tym VAT 23% 

netto 34 000,00 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych)

4 182,00 zł

 (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote)

Komisja Przetargowa ustaliła, że:

Do wyznaczonego terminu na dzień 30.09.2019 r. nie wpłynęło ani jedno wadium przetargowe, w związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej w dniach od 08.10.2019 r. do dnia 15.10.2019 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marzena Gębura

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept