BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Pierwszy przetarg ustny ograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ulicy Południowej

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.) § 3, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213 z późn. zm.)

o g ł a s z a      p i e r w s z y      p r z e t a r g      u s t n y      o g r a n i c z o n y

na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starachowicach przy ulicy Południowej.

 Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na część działki nr 1821/25 obręb 0003, odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku o godz. 11:00 w sali nr 130 w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ulica Radomska 45 - treść ogłoszenia o przetargu

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 60,00 zł, najpóźniej w terminie do dnia 25 października 2023 roku, przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku lub z kasy tut. Urzędu.

Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu w terminie do dnia 25 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Radomska 45, bądź pocztą na powyższy adres.

Za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w pok. nr 102 Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 tel. 41/273-82-27.

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept