BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

starachowickie podwórka logo

Starachowickie podwórka

Celem Programu jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych w wyniku realizacji Projektu.

 

PRZEDMIOT PROGRAMU

Programem mogą zostać objęte nieruchomości stanowiące własność Gminy Starachowice przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia.

ZAKRES PROJEKTU

Miasto Starachowice może współfinansować Projekty obejmujące budowę, remont ciągów pieszych, zieleńców i placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń małej architektury, a także tworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, placów utwardzonych oraz dojść i dojazdów, na terenach komunalnych przy budynkach mieszkalnych na obszarze Gminy Starachowice, z wyłączeniem urządzania i wyposażania miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Współfinansowanie Projektu przez Gminę nie może przekroczyć 70% wartości Projektu ustalonej wspólnie przez Wnioskodawcę i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota współfinansowania nie może być wyższa niż 35.000 zł brutto.

Projekt nie może być dzielony na części celem uzyskania wyższego współfinansowania Projektu udzielonego przez Gminę Starachowice. O kolejne współfinansowanie Projektu realizowanego na danej nieruchomości można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty rozliczenia poprzedniego Projektu.

WNIOSEK I DOKUMENTY

Wnioskodawcy składają wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12.01.2016 roku oraz dodatkowe dokumenty oraz oświadczenia:

 1. oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu gotowości do zawarcia umowy dzierżawy lub użyczenia nieruchomości, na której ma być realizowany Projekt, przed dniem podpisania umowy o wykonanie Projektu,
 2. oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej, że przedsięwzięcia dokonane na komunalnych terenach przyległych będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i użytkowników budynku Wspólnoty wnioskującej o współfinansowanie,
 3. oświadczenie, że Wspólnota Mieszkaniowa dokonywać będzie kontroli stanu technicznego, konserwacji i bieżących napraw, a w razie konieczności również wymiany urządzeń na własny koszt, w okresie ich eksploatowania, przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia poczynienia nakładów, zapewniając im właściwą estetykę i sprawność techniczną zgodną z zasadami bezpieczeństwa użytkowania,
 4. oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej, że nie ograniczy osobom trzecim dostępu do obiektów (w tym lokali i garaży), do których dojście lub dojazd prowadzi przez teren objęty umową użyczenia lub dzierżawy.

Wspólnota Mieszkaniowa składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, z następującymi załącznikami obligatoryjnymi:

 1. wypis z księgi wieczystej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, która sąsiaduje z nieruchomością na której ma być realizowany Projekt (wystarczy aktualny wydruk z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych),
 2. uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Zarządu Wspólnoty (wystarczy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 3. uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej o ujęciu kosztów Projektu w planie gospodarczym Wspólnoty na dany rok kalendarzowy (wystarczy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 4. kosztorys inwestorski,
 5. W przypadku proponowanego przez wnioskodawcę zakresu robót, niepodlegającego zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego wnioskodawca załącza do wniosku uproszczony projekt z naniesionym na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej zagospodarowaniem terenu, wykonany przez osobę uprawnioną.
 6. W przypadku proponowanego zakresu robót podlegającego zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę, Wnioskodawca załącza zatwierdzony projekt budowlany, wykonany przez osobę uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe.”

TRYB WYBORU PROJEKTÓW

Gmina Starachowice corocznie ogłasza konkurs na wybór Projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Gminę Starachowice, z terminem składania wniosków do 10 kwietnia danego roku.

Wnioski złożone ww. terminie kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach rozpatruje do 30 kwietnia danego roku. W tym celu kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach powołuje Komisję.

Lista projektów wybranych przez Komisję jest ogłaszana przez kierownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach w terminie do dnia 10 maja danego roku.

Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

REALIZACJA PROJEKTU I PŁATNOŚCI

Wyboru Wykonawcy Projektu dokonuje Gmina Starachowice (Komisja).

Gmina Starachowice zawiera ze Wspólnotą Mieszkaniową, której Projekt został wybrany w konkursie, umowę o wykonanie Projektu. W umowie tej Wnioskodawca zostanie zobowiązany do dokonania przelewu środków finansowych, w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy, na podane konto Gminy Starachowice, w wysokości odpowiadającej wkładowi Wnioskodawcy w realizację zadania Projektu.

W przypadku, kiedy ostateczny koszt realizacji Projektu okaże się mniejszy niż wartość Projektu ustalona wspólnie przez Wnioskodawcę i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys, rozliczenie Projektu opierać się będzie na proporcji procentowej udziału finansowego Gminy Starachowice i Wnioskodawcy określonej w umowie o wykonanie Projektu, przy czym Gmina Starachowice zwróci nadpłaconą część Wnioskodawcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Dodatkowe informacje dotyczące Projektu znajdują się w załączonych aktach prawnych.

AKTY PRAWNE

 

PROJEKTY 2016

Projekty „Zielone Podwórka” zgodne ze złożonymi wnioskami przez wspólnoty mieszkaniowe w 2016 r.

Lp. Cel projektu
i miejsce realizacji projektu
Wnioskodawca Kwota łączna projektu
w zł
Wkład gminy
w zł
Wkład wnioskodawcy
w zł
1 Wykonanie miejsc postojowych Staszica 7 Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 7 18 819,00 14 114,25 4 704,75
2 Wykonanie miejsc postojowych Kościelna 45 Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 45 37 380,36 28 035,27 9 345,09
3 Przebudowa chodnika Wojska Polskiego 18 Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 18 57 441,00 35 000,00 22 441,00
4 Wykonanie zieleńca Zakładowa 7 Wspólnota Mieszkaniowa Zakładowa 7 13 638,63 10 228,98 3 409,65
Razem  113 640,36 77 149,52 36 490,84

Wyżej wymienione projekty w zakresie realizacji opisane są w Mikroinwestycje.

PROJEKTY 2017

Projekty „Starachowickie Podwórka” zgodne ze złożonymi wnioskami przez wspólnoty mieszkaniowe w 2017 r.

Lp. Cel projektu 
i miejsce realizacji projektu
Wnioskodawca Kwota łączna projektu 
w zł
Wkład gminy 
w zł
Wkład wnioskodawcy 
w zł
1 Remont chodnika przy ul. Reja 8 Wspólnota Mieszkaniowa Reja 8 22 360,07 16 770,05 5 590,02
2 Wykonanie miejsc parkingowych
przy ul. Majówka 8
Wspólnota Mieszkaniowa Majówka 8 76 758,56 Maks. wkład
35 000,00
41 758,56
3 Wykonanie miejsc postojowych
oraz remont chodnika przy ul. Śląska 2B
Wspólnota Mieszkaniowa Śląska 2B 33 476,86 25 107,64 8 369,22
4 Remont chodnika przy ul. Harcerskiej 10 Wspólnota Mieszkaniowa Harcerskiej 10 34 339,39 25 754,54 8 584,85
5 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów
osobowych przy ul. Żeromskiego 2
Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 2 40 771,18 30 578,38 10 192,80
6 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów
osobowych przy ul. Staszica 1
Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 1 23 967,53 17 975,65 5 991,88
7 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów
osobowych przy Al. Armii Krajowej 8,10,12
oraz Reja 11
Wspólnota Mieszkaniowa 
Al. Armii Krajowej 8,10,12 oraz Reja 1
29 256,29 21 942,22 7 314,07
8 Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Reja 2 Wspólnota Mieszkaniowa Reja 2 41 267,94 30 950,96 10 316,98
Razem  302 197,82 204 079,43 98 118,39

Wyżej wymienione projekty w zakresie realizacji opisane będą w Mikroinwestycje.

PROJEKTY 2018

Projekty „Starachowickie Podwórka” zgodne ze złożonymi wnioskami przez wspólnoty mieszkaniowe w 2018 r.

Lp. Cel projektu i miejsce realizacji projektu Wnioskodawca  Kwota łączna projektu
w zł
Wkład gminy w zł Wkład wnioskodawcy
w zł
 1 Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych Wspólnota Mieszkaniowa Majówka 19  44 589,11 33 441,83 11 147,28
2

Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Żeromskiego 6

Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 6  40 576,21  30 432,16  10 144,05
3 Modernizacja chodnika oraz  utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13 Wspólnota Mieszkaniowa Majówka 13  45 437,22 34 077,92 11 359,30
4 Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 31 Wspólnota Mieszkaniowa Konstytucji 3-go Maja 31 43 425,57 32 569,18 10 856,39
5 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy ulicy Al. Niepodległości 70 STBS "Wspólny Dom" ul. Majówka 21 12 662,69 9 497,02 3 165,67
6 Remont chodnika przy Wojska Polskiego 18 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 18 9 101,27 6 825,95 2 275,32
7 Zagospodarowanie trenu zielonego przy budynku Graniczna 3 Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomości Graniczna 3
 29 264,20  21 948,15 7 316,05
8 Modernizacja chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śląska 2B 62 290,15 35 000,00 27 290,15
9 Remont chodnika przy ul. Kościelnej 45 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 45 36 553,48 27 415,11 9 138,37
10 Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy ulicy Zakładowej 9 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zakładowa 9 64 400,00 35 000,00 29 400,00
 Razem

311 170,21

 208 360,05  102 810,16

 

Poz. 2 i 9 rezygnacja wnioskodawcy
Poz. 10. realizacja I połowa 2019 r.

Wyżej wymienione projekty w zakresie realizacji opisane będą w Mikroinwestycje

PROJEKTY 2019

Projekty „Starachowickie Podwórka” zgodne ze złożonymi wnioskami przez wspólnoty mieszkaniowe w 2019 r.

Lp. Cel projektu i miejsce realizacji projektu Wnioskodawca Kwota łączna
projektu 
w zł

Wkład gminy
w zł   

Wkład wnioskodawcy
w zł
1. Wykonanie 9 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Paderewskiego 11 w Starachowicach. Wspólnota Mieszkaniowa
Paderewskiego 11
25.254,50 18.940,88 6.313,62
2. Wykonanie 9 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku
Majówka 9 w Starachowicach.
Wspólnota Mieszkaniowa Majówka 9  25.254,50 18.940,88 6.313,62
3. Remont chodnika, działka nr 545/4 przy ul. Kościelnej 45 w Starachowicach. Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 45 49.926,00 35.000,00 14.926,00
4. Remont chodnika, działka nr 163/3 przy ul. Harcerskiej 12 w Starachowicach. Wspólnota Mieszkaniowa Harcerska 12 50.890,08 35.000,00 15.890,08
Razem 163.244,67  46.423,22  116.821,45 

 

PROJEKTY 2020

Gmina Starachowice w roku 2020 zrealizowała razem ze wspólnotami mieszkaniowymi, w ramach Programu „Starachowickie Podwórka”, cztery zadania:

1. Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzenia powierzchni gruntu przy ul. Śląskiej 2c:

 • nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (chodnik o dług. 62 mb, miejsca postojowe z drogą dojazdową o dług. 12,5 mb) – 316,5 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 59.581,69 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: F.T.U.H. DAREK Dariusz Fijałkowski ze Starachowic.

2. Remont utwardzonej powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Zakładowej 5:

 • chodnik z betonowej kostki brukowej – 235,1 m2,
 • schody z bloczków betonowych – 22,9 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 57.408,77 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: ERMANOS Spółka z o.o. ze Skarżyska Kam. w okresie od 16.07.2020 r. do 23.09.2020 r.

3. Wykonanie 6 miejsc postojowych przy ul. Majówka 11:

 • nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie drogowej – 82,0 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 20.807,91 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: Usługi Budowlane Grzegorz Kubacki z Szydłowa, w okresie: od 18.08.2020 r. do 08.09.2020 r.

4. Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu wraz wyznaczeniem 6 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 4:

 • nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie drogowej – 220,0 m2,
 • wartość zrealizowanych robót wynosiła brutto: 50.206,14 zł,
 • roboty realizowane były przez firmę: ERMANOS Spółka z o.o. ze Skarżyska-Kam., w okresie: od 16.07.2020 r. do 10.10.2020 r.
Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept