BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Pozyskiwanie funduszy

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pozyskuje środki bezzwrotne, w tym przede wszystkim fundusze europejskie, mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowaniem. Środki pochodzące z Unii Europejskiej są istotnym czynnikiem umożliwiającym zarówno realizację inwestycji infrastrukturalnych i technicznych, rewitalizację miasta, jak i działania miękkie stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy.

Do zadań Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy:

1. Stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych (środki pozabudżetowe).

2. Organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów na temat możliwości dofinansowania.

3. Przekazywanie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Gminy informacji na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju gminy.

4. Doradztwo przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.Propagowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków dla organizacji non profit.Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu.

5. Prowadzenie ewidencji realizowanych projektów w partnerstwie i umów partnerskich.

6. Organizacja i prowadzenie procesu wyłaniana podmiotów wykonujących czynności na zlecenie w zakresie pozyskiwania i realizacji środków pozabudżetowych.

7. Nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania na zlecenie w zakresie wnioskowania i realizacji programów.

8. Sporządzanie analiz i opinii w zakresie przedstawionych projektów planowanych do realizacji na terenie miasta.

9.Prowadzenie weryfikacji projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne pod kątem spełnienia kryteriów oraz formalna analiza otrzymanych materiałów.

10. Prowadzenie działań promocyjnych projektów współfinansowanych za środków pozabudżetowych.

11. Realizacja terminów wynikających z kalendarza zgłaszania wniosków o dofinansowanie ogłaszanych przez instytucje prowadzące konkursy.

12. Sporządzanie dla Prezydenta analiz przygotowanych do realizacji i wykonanych zadańz zakresu zadań referatu.

13. Prowadzenie zadań związanych z wdrożeniem, analizą, zmianami i funkcjonowaniem Strategii Gminy Starachowice.

Autor: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję