BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), informuje się, że w dniu 23.08.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się

p i e r w s z y    p r z e t a r g     u s t n y     n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka ewidencyjna nr 1119 o powierzchni 0,2094 ha, dla której Sąd Rejonowy w  Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00021736/4, w której wydzielono jako odrębne pięć lokali użytkowych i cztery lokale mieszkalne wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie, posiadających uregulowany stan prawny w księgach wieczystych o numerach: KI1H/00041733/9 - dla lokalu użytkowego nr 1, KI1H/00029661/3 - dla lokalu użytkowego nr 2, KI1H/00029660/6 - dla lokalu użytkowego nr 3, KI1H/00041734/6 - dla lokalu użytkowego nr 4, KI1H/00041735/3 - dla lokalu użytkowego nr 5, KI1H/00041736/0 - dla lokalu mieszkalnego nr 6, KI1H/00041737/7 - dla lokalu mieszkalnego nr 7, KI1H/00041738/4 - dla lokalu mieszkalnego nr 8, KI1H/00041739/1 - dla lokalu mieszkalnego nr 9.

Do przetargu została ustalona cena wywoławcza netto w kwocie 994 500,00 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wpłacenie wadium w kwocie 99 450,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

Komisja Przetargowa działając w liczbie trzech osób wymienionych w Zarządzeniu Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań w celu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Starachowice w składzie:

Marzena Gębura - Przewodniczący Komisji

Marek Uliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Grażyna Dróżdż - Członek Komisji

stwierdziła, że do wyznaczonego terminu tj. do dnia 16.08.2018 r. r. nie wpłynęło ani jedno wadium przetargowe, dlatego też zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej w dniach od 22.08.2018 r. do dnia 29.08.2018 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Marzena Gębura

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept