BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Bugaj

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), informuje się, że w dniu 23.08.2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się

d r u g i    p r z e t a r g     u s t n y     n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Starachowice zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach przy ulicy Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0001 jako działka ewidencyjna nr 3/20 o powierzchni 2,8604 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00052545/4, oraz prawa własności posadowionej na niej budowli w postaci stalowej wiaty o powierzchni zabudowy 127 m2, stanowiącej odrębną nieruchomość ujawnionej w księdze wieczystej nr KI1H/00047473/0.

Do przetargu została ustalona cena wywoławcza netto w kwocie 710 000,00 zł (słownie:siedemset dziesięć tysięcy złotych).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wpłacenie wadium w kwocie 71 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Komisja Przetargowa działając w liczbie trzech osób wymienionych w Zarządzeniu Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań w celu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Starachowice w składzie:

Marzena Gębura - Przewodniczący Komisji

Marek Uliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Grażyna Dróżdż - Członek Komisji

stwierdziła, że do wyznaczonego terminu tj. do dnia 16.08.2018 r. r. nie wpłynęło ani jedno wadium przetargowe, dlatego też zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej w dniach od 23.08.2018 r. do dnia 30.08.2018 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Marzena Gębura

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept