BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Starachowicach przy al. Armii Krajowej od strony ul. Stanisława Staszica oraz przy ul. Brązowej.

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Starachowice:

  1. nieruchomości położonych w Starachowicach przy al. Armii Krajowej od strony ul. Stanisława Staszica, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działki nr 1294/17 i 1294/19 o łącznej powierzchni 0,1649 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgi wieczyste odpowiednio nr KI1H/00052381/6 i nr KI1H/00000659/7,

  2. nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002, jako działka nr 1312 o powierzchni 0,0439 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025726/9.

Nieruchomości objęte przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu B-3 CENTRUM „MANHATAN” znajdują się  na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej - zwanego dalej planem (przyjętego Uchwałą Nr X/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. Poz. 3373 z dnia 04.12.2012 r.):

działki nr 1294/17 i 1294/19 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1 MW,

działka nr 1312 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZP-2 – obszary zieleni parkowej.

 

Cena netto gruntu ustalona do I przetargu wynosi:

  • dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 1294/17 i 1294/19 - 600 000,00 zł,
  • dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 1312 - 80 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych objęta jest podatkiem VAT 23%.

Pierwszy przetarg (część jawna) zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 08.08.2019 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwotach:

  • w kwocie 60 000,00 zł tytułem: wadium przetargowe na nieruchomość przy ul. Stanisława Staszica, którą stanowią dz. nr: 1294/17 i 1294/19,
  • lub wpłacenie wadium w kwocie 8 000,00 zł tytułem: wadium przetargowe na nieruchomość przy ul. Brązowej, którą stanowi dz. nr 1312,
  • albo wpłacenie wadium w kwocie 68 000,00 zł tytułem: wadium przetargowe na nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica i ul. Brązowej, którą stanowią dz. nr: 1294/17, 1294/19 i 1312.

Wadia przetargowe w kwotach opisanych powyżej należy wnieść najpóźniej do dnia 02.08.2019 r.


Dodatkowym warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej proponowaną cenę i sposób zagospodarowania nieruchomości w terminie do dnia 02.08.2019 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 283/2019 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 05.06.2019 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy al. Armii Krajowej od strony ul. Stanisława Staszica oraz przy ul. Brązowej.

 

 Pełna treść ZARZĄDZENIA NR 283/2019 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 05.06.2019 r. kliknij treść zarządzenia

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept