BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Starachowicach przy Składowej i ul. Turystycznej.

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ulicach Składowej i Turystycznej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0007 jako działki ewidencyjne:

  1. nr 851/3 o powierzchni 0,0025 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00045948/7,

  2. nr 803/3 i 803/10 o łącznej powierzchni 0,2687 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00054638/7.

Nieruchomości objęte przetargiem zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” - Uchwała Nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku, położone są w obrębie jednostki D-5 PIACHY – teren zabudowy przemysłowej w części jednorodzinnej, zalew Piachy, w części tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

Wydana została Decyzja Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.09.2018 r., znak: AP.6730.39.2018.ŁE o warunkach zabudowy ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Nadbudowie i rozbudowie hali montażu agregatów chłodniczych o halę montażu adsorpcyjnych agregatów wody lodowej z potrzebną infrastrukturą budowlaną, zjazdem z ul. Turystycznej na działkach o nr ewid. 803/3, 803/4, 803/10, 805/6, 850 i 851/4 położonych przy ul. Składowej w Starachowicach oraz z parkingiem dla pracowników na działce nr ewid. 803/10”.

Cena netto gruntu ustalona do I przetargu wynosi 85 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy)

Sprzedaż nieruchomości gruntowych objęta jest podatkiem VAT 23%.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 11.07.2019 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w kwocie 8 500,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset), które należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 05.07.2019 r.,
  2. złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 05.07.2019 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 282/2019 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 05.06.2019 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Składowej oraz ul. Turystycznej. kliknij treść zarządzenia

 

 

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept