BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Organizowanie społeczności lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) jest sprawdzoną metodyką pracy środowiskowej, rozwijaną w Polsce już od około 20 lat. Organizowanie społeczności lokalnej sprzyja podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Nie jest to tylko rozwijanie form wsparcia społecznego uzupełniającego usługi społeczne. OSL to działanie metodyczne, będące kwalifikowaną usługą społeczną, tyle że adresowaną nie do poszczególnych osób czy rodzin, ale do całych społeczności.

W związku z przekształceniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach w Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Organizowanie Społeczności Lokalnej znalazło się na mocy ustawy w strukturach organizacyjnych CUS. Wdrażany projekt pn. „ CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” na lata 2014-2020, który będzie realizowany w latach 2021 – 2023, zakłada działania OSL w trzech społecznościach:

- dwie społeczności terytorialne – mieszkańcy Os. Wzgórze oraz mieszkańcy bloków przy ul. Ostrowieckiej,

- społeczność kategorialna – seniorzy na Os. Łazy Celem działań OSL w tych społecznościach będzie m.in.:

- prowadzenie działań animacyjnych, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców, w tym organizacja imprez integracyjnych i sąsiedzkich wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb przy udziale animatorów o specjalnościach: animacja kulturalna, animacja sportowo-rekreacyjna
i animacja społeczna,

- mobilizowanie mieszkańców do partycypacji w działaniach animacyjnych i społecznościowych,
- wyszukiwanie lokalnych liderów,

- organizacja warsztatów, szkoleń, prelekcji i spotkań tematycznych przez zatrudnionych specjalistów, umożliwiających mieszkańcom nabycie wiedzy, umiejętności i nowych kompetencji przydatnych w życiu prywatnym i społecznym,

- organizowanie akcji społecznościowych odpowiadających na różne problemy wynikające z sytuacji gospodarczej, społecznej, zdrowotnej itp. oraz włączających mieszkańców w inicjatywy lokalne podnoszące jakość życia w wybranych społecznościach.

Organizator społeczności lokalnej to stanowisko pracy w strukturze Centrum Usług Społecznych.
Zadaniem organizatora społeczności lokalnej jest wzmacnianie potencjału gminnej wspólnoty samorządowej w zakresie działań o charakterze wolontariackim, samopomocowym i sąsiedzkim jako form wsparcia społecznego uzupełniającego usługi społeczne świadczone na rzecz mieszkańców. Organizator Społeczności Lokalnej, wspólnie z animatorami i specjalistami z innych dziedzin, odpowiadał będzie za realizację działań OSL w środowiskach lokalnych oraz stale monitorował potrzeby i oczekiwania mieszkańców, wykorzystując do tego cały szereg instrumentów komunikacji ze środowiskami, począwszy od kontaktów osobistych, aż po wykorzystanie ogólnodostępnych platform multimedialnych i mobilnych.

Kontakt z Organizatorem Społeczności Lokalnej: Tomasz Margula – CUS Starachowice ul. Majówka 21A, pok. Nr 106, tel: 533828989 lub 41 274-71-92 wew. 240, e-mail tomasz.margula@cus.starachowice.eu.

Author: izabela.pochec

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept