BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Stypendia szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

- rodziców (prawnych opiekunów)

- pełnoletniego ucznia,

- dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 15 września danego roku szkolnego

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pok. nr 17 oraz pod telefonami 41273 83 62 i 41 273 83 61

Podstawa prawna:
- Ustawa o systemie oświaty
- Regulamin 
- Zmiana  regulaminu z 9 października 2006 r.
- Zmiana regulaminu z 25 października 2007 r.

Do pobrania:
- wniosek
- oświadczenie o dochodach
- oświadczenie
- formularz - konto bankowe
- wzór wypełnienia wniosku  

Author: Łukasz Kosmala
lukasz.kosmala@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept