BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Szczegółowa mapa pokrycia miasta planami i projektami planów

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice przechowywane są w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Starachowicach pok. Nr 202 II piętro.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo do wglądu do studium i planów zagospodarowania oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek (do pobrania w formacie DOC i PDF) w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 w biurze Obsługi Mieszkańca na stanowisku 3 pok. nr 1, określając geodezyjny nr działki i jej położenie, załączając mapę z zaznaczonymi granicami nieruchomością. Wniosek z zeskanowanym załącznikiem można także wysłać na adres email: urbanistyka@starachowice.eu.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie wypisu wyrysu z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty należy wnosić na konto UM - Starachowice ul. Radomska 45, nr konta: Numer konta (podatki i opłaty):   27102026290000970203620044

mapa mpzp wykaz 2019 12 31 miniatura

Author: Jan Huszno
jan.huszno@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept