BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Lokale do wynajęcia

1 logo mht

 

Szanowni Państwo !

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy polegającej na popularyzacji Waszej działalności na terenie naszej Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” w Starachowicach.

Oferujemy Państwu lokalizację podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej przez nich dotychczasowej działalności. Dzięki naszej współpracy będziemy mieli bezpośredni wpływ na poszerzenie kanałów dystrybucji oraz wzmocnienie pozycji na rynku z zachowaniem zdrowej konkurencji.

Pragniemy poinformować, że Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka”usytuowana jest przy uczęszczanym ciągu komunikacyjnym, w centralnej części miasta. Swoboda dostępu i duży parking dla klientów galerii jest wielką zaletą obiektu, a nowoczesny kształt architektoniczny przyciąga zainteresowanie potencjalnych klientów. 

galeriaOferujemy Państwu lokale handlowe z możliwością ich łączenia, w zależności od potrzeb i rodzaju prowadzonej działalności lub usług.

Lokale mają dobre usytuowanie w pobliżu schodów wejściowych i węzła sanitarnego (WC dla najemców lokali). Lokale wyposażone są w instalację elektryczną z pełnym zabezpieczeniem w agregat prądotwórczy. Istnieje możliwość indywidualnego montażu instalacji klimatyzacyjnej. Konstrukcja hali pozwala na łączenie poszczególnych lokali handlowych w większe powierzchnie w zależności od potrzeb i rodzaju prowadzonej działalności lub usług stwarzając możliwość dowolnej aranżacji. Dobre oświetlenie powierzchni pozwala na dogodną działalność w sprzyjającej atmosferze. Hala wyposażona jest w windę osobowo – towarową, co dodatkowo ułatwia dokonywanie zakupów przez potencjalnych klientów. Miejska Hala Targowa jest chroniona przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską oraz w pełni zabezpieczona i serwisowana jest instalacja p.poż.

 Istnieje możliwość wynajmu patio wewnątrz budynku galerii.

patio

 logo regulamin

na podstawie Zarządzenia Nr 396/2013 Prezydenta Miasta Starachowice 

z dnia 11 października 2013 roku

Regulamin Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skałka"

§ 1
Regulamin Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”, zwanej dalej halą targową, obowiązuje
wszystkich najemców, dzierżawców i klientów hali targowej, zwanych dalej użytkownikami.

§ 2
Właścicielem hali targowej jest Gmina Starachowice, ulica Radomska 45, 27-200 Starachowice.
Nadzór nad halą sprawuje prowadzący halę targową – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania hali targowej
winny być kierowane do Prezydenta Miasta Starachowice, ulica Radomska 45, 27-200
Starachowice.

§ 3
Hala targowa jest otwarta od poniedziałku do soboty, od godziny 600 do godziny 2000.

§ 4
1. Budynek hali targowej dzieli się na pomieszczenia:
a) ogólnodostępne (ciągi komunikacyjne, hole, sanitariaty, drogi ewakuacyjne),
b) handlowe (kioski i lokale handlowe),
c) zaplecze techniczne.
2. W hali targowej mogą być prowadzone usługi oraz sprzedawane towary, artykuły spożywcze
i przemysłowe nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich
sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W obrocie artykułami spożywczymi obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne określone
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zabrania się prowadzenia w hali targowej gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów
w drodze publicznych losowań lub przetargów, z wyjątkiem losów loterii państwowych
i prowadzenia kolektur LOTTO lub innych gier lub zakładów działających na podstawie
urzędowych zezwoleń lub upoważnień.
5. Na terenie hali targowej obowiązuje całkowity zakaz palenia.
6. Przebywanie użytkowników w hali targowej poza czasem jej otwarcia wymaga akceptacji
prowadzącego halę targową oraz służb ochrony.
7. Wszystkie osoby przebywające w hali targowej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, BHP oraz innych zaleceń prowadzącego halę targową.

§ 5
Obowiązkiem prowadzącego halę targową jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania i właściwej
eksploatacji hali, a w szczególności:
a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych i instalacji, w tym instalacji
przeciwpożarowej oraz właściwe rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego i jego okresowe
przeglądy,
b) wytyczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz opracowanie planu ewakuacji
budynku,
c) zapewnienie ochrony obiektu przez całą dobę,
d) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, pomieszczeniach
technicznych i wokół budynku,
e) udostępnienie wszystkim osobom przebywającym w hali bezpłatnego dostępu do sanitariatu.

§ 6
1. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie ustalonych w regulaminie zasad porządku,
właściwe korzystanie z urządzeń technicznych, zabezpieczenie własnego mienia,
a w szczególności:
a) korzystanie ze wszystkich urządzeń hali targowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
b) utrzymanie porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach,
c) natychmiastowe powiadamianie prowadzącego halę targową o zauważonych awariach
i usterkach, zwłaszcza mogących zagrażać bezpieczeństwu lub spowodować straty materialne,
d) ponoszenie odpowiedzialności dotyczącej ryzyk w zakresie prowadzonej działalności.
2. Każdy najemca kiosku/lokalu handlowego zobowiązany jest do wywieszenia tabliczki
informacyjnej zawierającej oznaczenie najemcy oraz godziny otwarcia kiosku/lokalu.
3. Do obowiązków najemców po zakończeniu pracy w hali targowej należy:
a) wygaszanie oświetlenia w pomieszczeniach i korytarzach oraz wyłączenie innych
odbiorników energii elektrycznej, które nie wymagają ciągłego zasilania,
b) sprawdzenie zamknięcia i szczelności punktów poboru wody,
c) zabezpieczenie zajmowanych pomieszczeń przed dostępem osób trzecich.
4. Najemcom zabrania się:
a) wykonywania bez zgody prowadzącego halę jakichkolwiek napraw instalacji technicznych,
b) samowolnej regulacji urządzeń sanitarnych i klimatyzacyjnych, z wyjątkiem regulacji
temperatury w pomieszczeniach handlowych,
c) montażu i demontażu sprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw itp.) oraz
używania dodatkowych grzejników elektrycznych, klimatyzatorów bez pisemnej zgody
prowadzącego halę targową,
d) zastawiania otworów szczelinowych podokiennych, nawiewników wentylacyjnych
i zasłaniania wentylacyjnych otworów wyciągowych,
e) otwierania okien przy pracującej klimatyzacji,
f) zastawiania przejść ewakuacyjnych, korytarzy, holi i klatek schodowych,
g) wstępu do pomieszczeń technicznych,
h) bezumownego umieszczania reklam w niewyznaczonych do tego celu miejscach,
i) urządzania ekspozycji na zewnątrz kiosku/lokalu handlowego;
j) dokonywania montażu w ścianach, przeróbek i modernizacji zajmowanych pomieszczeń
bez pisemnej zgody prowadzącego halę targową.
5. Koszty ubezpieczenia mienia ruchomego, ubezpieczenia OC w związku z działalnością
prowadzoną w kiosku/lokalu handlowym, a także osobowego ubezpieczenia NNW ponosi
najemca/dzierżawca.
6. Koszty ubezpieczenia hali targowej ponosi Gmina Starachowice.

§ 7
1. Najemca otrzymuje od prowadzącego halę targową jeden komplet kluczy do swoich pomieszczeń
oraz toalety i odpowiada za nie do czasu zdania kiosku/lokalu prowadzącemu halę targową.
2. Instalowanie dodatkowych zabezpieczeń i dorabianie kluczy należy do kompetencji najemcy,
po uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego halę targową.
3. Klucze zapasowe od pomieszczeń przechowuje i zabezpiecza prowadzący halę targową
w kopertach dla każdego najemcy, opisanych numerem lokalu, oznaczeniem najemcy i numerem
telefonu do najemcy.

§ 8
1. Wobec osób dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego regulaminu będą
zastosowane sankcje wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub umów.
2. Niniejszy regulamin winien być umieszczony w hali targowej w miejscu ogólnie dostępnym
i widocznym.

§ 9
Prowadzący halę targową nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na hali przez
sprzedających lub kupujących.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali handlowych (użytkowych) oraz powierzchni PATIO

w budynku Miejskiej Hali Targowej „GALERIA SKAŁKA” al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach będących własnością Gminy Starachowice.

Link do Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice

Informujemy, że w chwili obecnej nie dysponujemy wolnymi lokalami

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept