BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Środki krajowe

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

1. PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ, ŻYTNIEJ, MJR. NURTA W STARACHOWICACH – REALIZACJA 2016 ROK

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 4 076 152,52 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 2 287 010,52 PLN.
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 789 142,00 PLN
Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Termin realizacji: 14.04 – 30.10.2016 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

2. PRZEBUDOWA ULIC MONIUSZKI W KM 0+776,53 DO 2+183,54 i Smugowej W KM 1+958,79 do 2+268,4 W STARACHOWICACH - REALIZACJA 2017 ROK

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 666 846,59 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 3 113 021,59 PLN.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 553 825,00 PLN.

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin realizacji: 27.03 – 15.11.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 304070T - ul. Kościelna w mieście Starachowice

logo uw copy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 143 583 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 2 571 792 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 571 791 PLN

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Termin realizacji: marzec – październik 2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2016 

1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, MINI BOISKA PIŁKARSKIEGO, 4-TOROWEJ BIEŻNI PROSTEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL I RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II W STARACHOWICACH

 

logo ms

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2016

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 528 799,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 2 528 799,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 1 694 299,00 PLN.
Wartość dofinansowania z FRKF: 834 500,00 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Program: Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej 2016
Termin realizacji: 31.08.2017r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

WSPARCIE BUDOWNICTWA SOCJALNEGO Z FUNDUSZU DOPŁAT

1. Zwiększenie gminnego zaspobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej

logobgk

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 13 943 404,80 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 9 342 081,22 PLN

Wartość dofinansowania : 4 601 323,58 PLN

Źródło dofinansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego

Program: Wsparcie Budownictwa Socjalnego z Funduszu Dopłat

Termin realizacji: Porozumienie o rozwiązaniu umowy z dn. 19.09.2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

PROGRAM INWESTYCJI O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA SPORTU

1. MODERNIZACJA OBIEKTU CENTRUM STRZELECTWA SPORTOWEGO W STARACHOWICACH

msit logo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 6 864 515,11 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 3 964 515,11 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej: 2 900 000,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu.

Program: Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Okres realizacji: 02.10.2017-30.06.2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój bazy obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach służący potrzebom polskiego sportu wyczynowego poprzez: modernizację i zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Strzelnica w Starachowicach jest jedynym obiektem w środkowo-wschodniej Polsce, gdzie możliwe jest rozgrywanie wszystkich konkurencji przewidzianych przepisami Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Modernizacja i rozbudowa obiektu ma na celu przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm w UE. Umożliwienie organizacji i przeprowadzenia na wysokim poziomie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami i przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).
W chwili obecnej wnioskodawca jako I etap modernizacji planuje podjęcie działań w pawilonach „A i B” oraz „C” wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 0,779 ha. Jednakże Gmina dysponuje dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę obejmującym wszystkie budynki na terenie strzelnicy, które zamierza modernizować w kolejnych etapach.

Zakres planowanych działań obejmuje:

Zadanie 1)
Rozbudowa i przebudowa budowli sportowej „A i B” wraz z zadaszeniem między budowlą „A i B”
a budynkiem „C”.
Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę budowli, strzelnicy sportowej ,,A” na długości 25m oraz strzelnicy sportowej ,,B’’ na długości 50 m. Przewiduje się także rozbudowę budowli ,,A” celem połączenia jej z budowlą ,,B”, rozbudowę kulochwytu głównego, wykonanie pasa technicznego na przedpolu budowli, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem nad projektowaną częścią budowli oraz częścią przedpola, wymianę pokrycia nad istniejącymi budowlami ,,A i B” zgodnie z projektem architektonicznym. Dla budowli „A i B” zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2)
Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej ,,C”.
Zakres prac obejmuje rozbudowę hali o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej zgodnie z projektem architektonicznym.

Zadanie 3)
Zagospodarowanie terenu (w tym: zewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne)
Zakres działań w ramach zadania obejmuje m.in.:
- 12 miejsc do parkowania jako miejsca rotacyjne (w tym 1 wyłącznie dla os. niepełnosprawnych),
- utwardzenie kostką betonową dojść i dojazdów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- zewnętrzna instalacja sanitarna i wodociągowa,
- oświetlenie zewnętrzne terenu,
- podwyższenie i wzmocnienie nasypów przy osiach strzeleckich,
- wykonanie dodatkowej przesłony na przedpolu budowli „A i B”.

 

PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2017

1. PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W STARACHOWICACH

 

msit logo

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 778 252,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 389 126,00PLN.

Wartość dofinansowania: 1 389 126,00 PLN.

Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program: Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2017.

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

 

Opis projektu:


Projekt obejmuje swym zakresem przebudowę boiska piłkarskiego do piłki nożnej na terenie istniejącego kompleksu obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Starachowicach. Planowana inwestycja zakłada przebudowę boiska o nawierzchni żużlowej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej, wraz z ogrodzeniem boiska. Boisko pozostanie w istniejących granicach, jako płyta 100 x 64 m plus wybiegi szerokości 2,5 m , na dłuższych bokach 3,5 m i na krótszych bokach, czyli 107 x 69 m. Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa syntetyczna o długości 3 cm, bezzasypowa, ułożona na podbudowie przepuszczalnej. By uniknąć zanieczyszczania sztucznej trawy, wokół płyty wykonana zostanie opaska techniczno – komunikacyjna z kostki betonowej. Powierzchnia przeznaczona pod sztuczną trawę wynosi 7383 m2 . Linie boiska wklejane będą z tej samej trawy w kolorze białym. Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej obejmują również ścieżkę łączącą istniejącą drogę asfaltową z projektowaną furtką w rejonie południowo-wschodniego narożnika boiska. Przebudowa boiska zakłada też zamontowanie za każdą z bramek piłkochwytu o wysokości 6 m. Panele piłkochwytów będą wypełnione miękką bezwęzłową siatką polipropylenową. Przewiduje się zastosowanie systemowych – typowych elementów piłkochwytów. W ogrodzeniu zaprojektowano jedną dwuskrzydłową bramę wjazdową oraz dwie furtki. Projekt płyty boiska obejmuje również montaż 2 szt. pełnowymiarowych aluminiowych bramek piłkarskich z siatką. Oprócz bramek piłkarskich oraz wycieraczki systemowej ze szczotkami do obuwia, projekt przewiduje dostawę i montaż, wraz z fundamentowaniem punktowym, następujących elementów wyposażenia: zadaszone wiaty dla zawodników –12-osobowe (2 szt.), ławki młodzieżowe (12 szt.), ławki dla kibiców (12 szt.), kosze na śmieci z daszkiem (4 szt.) i stojaki rowerowe.

2. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 29 069,90 PLN
Wkład własny Gminy Starachowice: 0 PLN
Wartość dofinansowania: 29 069,90 PLN
Źródło dofinansowania: Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia)
Termin realizacji: 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Projekt zakłada zakup wyposażenia gabinetów pielęgniarek w 5 placówkach szkolnych. Nowoczesne wyposażenie otrzymają: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12. Do gabinetów pielęgniarskich w szkołach zostaną zakupione: profesjonalnie wyposażone apteczki, aparaty do mierzenia ciśnienia, stetoskopy, tablice okulistyczne, wagi lekarskie, wzrostomierze oraz biurka i szafki na leki.

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KILECACH

1. Starachowice przyjazne środowisku - zakup zamiatarek ulicznych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy.

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 500 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 159 000,00 PLN
Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Termin realizacji: 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Opis projektu:
Planuje się zakup 2 zamiatarek: jedna do 12 t, służąca do zamiatania ulic o dużym natężeniu ruchu oraz druga do 3,5 t, służąca do zamiatania ulic o mniejszym natężeniu ruchu. Zamiatarki zostaną wydzierżawione spółdzielni "Starachowiczanka", która będzie odpowiedzialna za realizację harmonogramu oczyszczania ulic. Planowany roczny efekt ekologiczny tj. redukcja pyłu PM10 w związku ze zwiększeniem częstotliwości zamiatania będzie wynosił 21.356 t/km.

 

2. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - czyste powietrze woda gleba oraz odnawialne źródła energii

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 30.000,00 PLN.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 29 860,00 PLN.
Wkład własny Gminy Starachowice: 6.000,00 PLN.
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 23 860,00 PLN.
Program: Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn: „Pracownia edukacyjna
w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Gmina Starachowice do współpracy przy realizacji projektu wybrała: Szkołę Podstawową nr 9, ul. Oświatowa 5, 27-200 Starachowice. Do powyższej szkoły zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczno - przyrodniczą:
1. „Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna”,
2. „Ochrona wód”, „Ochrona gleb i powierzchni ziemi”,
3. „Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze”,
4. Plansze ścienne, filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska).
Ponadto pracownia zostanie doposażona w meble (dwuosobowe stoliki, krzesła i tablica szkolna) oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli dotyczące wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych.

Cele edukacyjne projektu:

• Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
• Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkole podstawowej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
• Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkole podstawowej.
• Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

3. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE STARACHOWICE

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 75.000,00 PLN.

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 75.000,00 PLN.

Wkład własny Gminy Starachowice: 15.000,00 PLN.

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 60.000,00 PLN.

Program: Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”

Termin realizacji: 30.06 – 30.09.2017 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice.

Gmina Starachowice do współpracy przy realizacji projektu wybrała trzy szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 11.

Do powyższych szkół zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczno - przyrodniczą:
1. „Ochrona powietrza atmosferycznego - energia odnawialna”,
2. „Ochrona wód”, „Ochrona gleb i powierzchni ziemi”,
3. „Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze”,
4. Plansze ścienne, filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska).
Ponadto pracownie zostaną doposażone w tablicę interaktywną z rzutnikiem, meble (krzesła, stoliki i gabloty). W ramach projektu
5 nauczycieli z tych szkół przejdzie szkolenie dot. wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych.

Cele edukacyjne projektu:

• Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
• Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.
• Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych w szkołach podstawowych.
• Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek.

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 2019

1. Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km od 0+000 do km 1+038,75

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 5 411 161,88 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 2 808 278,88 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 602 883,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

2. Remont drogi gminnej nr 304085T ul. Fryderyka Lempe w Starachowicach

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 307 869,77 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 153 935,77 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 153 934,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: sierpień 2019 r. – lipiec 2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

3. Budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej w Starachowicach

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 8 325 523,23 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 4 162 762,23 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 162 761,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: sierpień 2019 r. – listopad 2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

4. Przebudowa ul. Granicznej w Starachowicach z urządzeniem miejsc postojowych

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 957 305,63 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 519 413,62 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 437 892,00 PLN

Program: Fundusz Dróg Samorządowych

Termin realizacji: 08.04 - 27.08.2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

1. Remont ul Jana Pawła II wraz z budową drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądzyńskiego.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 6 877 426,76 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 1 877 426,76 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 000 000,00 PLN

Program: Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Termin realizacji: 02.08.2018 r. - 12.12.2018 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

1. Remont drogi gminnej nr 304 121T ul. Na Szlakowisku w Starachowicach od km 0+000 do km 0+525

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 851 133,30 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 479 133,30 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 372 000,00 PLN

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

2. Remont drogi gminnej nr 304 147T ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+790

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 922 602,82 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 184 520,82 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 738 082,00 PLN

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

3. Remont drogi gminnej nr 304 185T ul. Stroma od 0+000 do km 0+255

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 460 108,25 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 140 108,25 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 320 000,00 PLN

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

4. Remont drogi gminnej nr 304 237T ul. Żytnia od km 0+366 do km 1+ 629

Wartość całkowita projektu: 1 724 465,72 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 344 900,72 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 379 565,00 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

5. Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Starachowicach

Wartość całkowita projektu: 248 888,94 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 111 965,77 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 136 923,17 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

6. Remont drogi gminnej nr 304 035T ul. Dolna od km 0+000 do km 0+267

Wartość całkowita projektu: 367 743,92 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 120 626,92 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 247 117,00 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

7. Remont zbiornika Lubianka na rzece Lubianka w km 4+860

Wartość całkowita projektu: 3 351 780,59 PLN

Wkład własny Gminy Starachowice: 889 780,59 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 462 000,00 PLN

Termin realizacji: 2019 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Author: Elżbieta Gralec
elzbieta.gralec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept