BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Pracownicy zajmujący się podatkiem od nieruchomości osób fizycznych:

Sylwia Stawiarska (wymiar podatku)

pok. 205 (II piętro)

tel. (41) 322 11 46

e-mail: sylwia.stawiarska@starachowice.eu

Elżbieta Piszczyk (wymiar podatku)

pok. 205 (II piętro)

tel. (41) 322 11 43

e-mail: elzbieta.piszczyk@starachowice.eu

Kinga Grosicka (wymiar podatku)

pok. 205 (II piętro)

tel. (41) 322 11 28

e-mail: kinga.grosicka@starachowice.eu

Małgorzata Radosz (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 54

e-mail: malgorzata.radosz@starachowice.eu

Beata Bzinkowska (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 10 46

e-mail: beata.bzinkowska@starachowice.eu

Paulina Wójcik (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 48

e-mail: paulina.wojcik@starachowice.eu

 

II. STAWKI PODATKOWE:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

na 2020 i 2021 rok -  Uchwała Nr XIII/10/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

na 2022 rok - Uchwała Nr XI/8/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

na 2023 rok - Uchwała Nr XIII/5/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

na 2024 rok - Uchwała Nr X/6/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacja podatkowa lub korekta informacji - na formularzu wg wzoru IPN-1 (druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Do informacji należy załączyć wykaz współwłaścicieli, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu więcej niż jednej osoby - na formularzu wg wzoru WW-1 (druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku).

Druki informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 roku (znajdziesz tutaj)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU:

I rata do 15 marca każdego roku;

II rata do 15 maja każdego roku;

III rata do 15 września każdego roku;

IV rata do15 listopada każdego roku

lub 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, dla którego upłynęły wyżej podane terminy płatności.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie podanym
w decyzji podatkowej.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku od nieruchomości:

drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku podany w decyzji

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940

lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

 

VII. OBJAŚNIENIA:

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowią:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

- dla budowli związanych z działalnością gospodarczą – wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent w drodze decyzji.

Podstawa prawna: art. 3, art. 6 ust. 1 do 4, ust. 9 pkt 1, 2, ust. 10 i 11 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.)

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept