BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Pracownik zajmujący się podatkiem od środków transportowych:

Agnieszka Szumielewicz (wymiar, księgowość podatkowa, windykacja należności)

pok. 207 (II piętro)

tel. (41) 322 11 49

e-mail: agnieszka.szumielewicz@starachowice.eu

II. STAWKI PODATKOWE:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych:

na 2021 i 2022 rok -  Uchwała Nr III/5/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

na 2023 rok - Uchwała Nr XIII/6/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

na 2024 rok - Uchwała Nr X/7/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja podatkowa lub korekta deklaracji - na formularzu wg wzoru DT-1 (zał. do rozporządzenia MF)

Do deklaracji należy dołączyć załącznik do deklaracji – na formularzu wg wzoru DT-1/A (zał. do rozporządzenia MF)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU:

Podatek od środków transportowych wpłaca się:

I rata do 15 lutego

II rata do 15 września każdego roku.

Natomiast, jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest
w dwóch równych ratach w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,

po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940 lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

 

VII. OBJAŚNIENIA:

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nie rejestrowanego) – powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton

b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

d) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

e) autobusy.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy składają – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w terminie do dnia 15 lutego a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie podatku przez któregokolwiek z nich, zwalnia pozostałych.

Korektę deklaracji składa się w terminie 14 dni w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w przypadku przeniesienia własności albo wyrejestrowania pojazdu), a także w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby oraz wykazania zobowiązania podatkowego w nieprawidłowej wysokości, powoduje odpowiednio wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 4, 4a, 5 oraz ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. , poz. 70 ze zm.).

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept