BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Pracownicy zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Anna Morgaś (wymiar opłaty)
tel. (41) 322 11 41, e-mail: anna.morgas@starachowice.eu

Agnieszka Kita (wymiar opłaty)
tel. (41) 322 11 39, e-mail: agnieszka.kita@starachowice.eu

Aneta Tobiszewska (księgowość, windykacja należności)
tel. (41) 322 11 50, e-mail:aneta.tobiszewska@starachowice.eu

II. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Uchwała Nr VII/1/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
(wysokość opłaty obowiązująca w 2021 roku);

Uchwała Nr XI/7/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

(wysokość opłaty obowiązująca w 2022 roku)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub korekta deklaracji- na formularzu wg wzoru DO-1 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Do deklaracji składający może złożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz przedstawić dokumenty potwierdzające te informacje.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

  • Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu;
  • elektroniczna skrzynka podawcza

VI. TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał z dołu
w następujących terminach:

  • I kwartał do 10 kwietnia,
  • II kwartał do 10 lipca,
  • III kwartał do 10 października,
  • IV kwartał do 31 grudnia.

Płatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

drogą elektroniczną – przez internet

  • na indywidualny numer rachunku podany w zawiadomieniu
  • na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940 lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

VII. OBJAŚNIENIA:

Podstawę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz obowiązującej stawki za odpady zbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stosuje się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 55,00 zł od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Obowiązek złożenia deklaracji powstaje 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany - korektę deklaracji.

W przypadku niezłożenia przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna: art. 6m ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept