BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatek rolny - osoby prawne

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Pracownik zajmujący się podatkiem rolnym od osób prawnych:

Anna Pocheć (wymiar podatku)

tel. (41) 322 11 44

e-mail: anna.pochec@starachowice.eu

Anna Wróblewska (księgowość podatkowa, windykacja należności)

tel. (41) 322 11 55

e-mail: anna.wroblewska@starachowice.eu

II. STAWKI PODATKOWE:

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym „Rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy”.

Rada Miejska w Starachowicach skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym i na 2024 rok obniżyła średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego ogłoszoną Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 89,63 zł za 1 kwintal do kwoty 75,00 zł za 1 kwintal.

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego na 2024 rok wynosi 187,50 zł, z 1 ha fizycznego 375,00 zł.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Deklaracja zgłoszenia opodatkowania albo korekta podatku na formularzu wg wzoru DPR-1 (druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Do deklaracji należy dołączyć wykaz współwłaścicieli jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - na formularzu wg wzoru WW-1 (druk obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku)

Druki deklaracji na podatek rolny DR-1, ZDR-1, ZDR-2, ZDR-3 obowiązujące od 1 lipca 2019 roku znajdziesz tutaj

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VI. TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU:

Obliczony w deklaracji podatek płatny w 4 ratach:

I rata do 15 marca każdego roku;

II rata do 15 maja każdego roku;

III rata do 15 września każdego roku;

IV rata do15 listopada każdego roku lub 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego dla którego upłynęły wyżej podane terminy płatności.

Od 1.01.2016 r. w przypadku, gdy wysokość podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość należnego podatku w terminie pierwszej raty.

Podatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu podatku rolnego:

drogą elektroniczną – przez internet

- na indywidualny numer rachunku

- na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940 lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

VII. OBJAŚNIENIA:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Deklarację na formularzu wg wzoru DPR-1 składa się w terminie do 15 stycznia a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność roślinną, albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zostanie naliczony podatek od nieruchomości według stawek odpowiednich dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: art.6a ust.1 do 4 ustawy z dnia 15.11.1984 r. O podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2020r. poz.333, ze zm.).

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept