BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

młoda dziewczyna pracująca w laboratorium

Młodociani pracownicy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika to forma pomocy ze strony organów państwa, jaką jest refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacane w trakcie trwania umowy z młodocianym pracownikiem. Ma służyć całemu systemowi kształcenia zawodowego, poprzez wypracowanie mechanizmów zachęcających pracodawców do szerszego włączania się w proces kształcenia w zawodach, jak i w proces ewaluacji jego efektów w ramach konstytucyjnego prawa do nauki  - mówi o tym art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Materialną podstawę ustalenia prawa do dofinansowania stanowi art.70b ustawy o systemie oświaty. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełniania warunków określonych w przywołanym artykule.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis.

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty o dofinansowanie składa wniosek do jednostki samorządowej, załączając do niego następujące dokumenty:

  1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), poświadczone za zgodność z ich oryginałami;
  2. kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu jego przygotowania do zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
  3. zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego egzaminu czeladniczego lub dyplom z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie, wydany przez Okręgową komisję Egzaminacyjną;
  4. zaświadczenie i protokół z egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego po zakończeniu okresu przyuczenia młodocianego pracownika do wykonywania prac w określonym zawodzie lub zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego wystawione przez Izbę (w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem).

Ponadto, pracodawca jest zobowiązany przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis dodatkowe następujące dokumenty:

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimi otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działąlności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Author: Monika Gross
monika.gross@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept