BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Miasta

Pracownicy Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

Kierownik: Włodzimierz Jedynak
Pokój: 227 (II piętro)
Tel: 41-273-83-67
e-mail: wlodzimierz.jedynak@starachowice.eu 
e-mail: edukacja@starachowice.eu, 
e-mail: sport@starachowice.eu, 
e-mail:profilaktyka@starachowice.eu
e-mail: referatedukacji@starachowice.eu

Aneta Kamińska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 229 (II piętro)
Tel: 41-273-83-68
e-mail: aneta.kaminska@starachowice.eu

Anna Rachtan
Stanowisko: główny specjalista
Pokój: 229 (II piętro)
Tel: 41-273-83-68
e-mail: anna.rachtan@starachowice.eu

Agata Obara
Stanowisko: inspektor
Pokój: 226 (II piętro)
Tel: 41-273-83-43
e-mail: agata.obara@starachowice.eu

Monika Gross
Stanowisko: inspektor
Pokój: 226 (II piętro)
Tel: 41-273-83-43
e-mail: monika.gross@starachowice.eu

Małgorzata Szustak
Stanowisko: inspektor
Pokój: 18 (parter)
Tel: 41-273-83-66
e-mail: malgorzata.szustak@starachowice.eu

Wojciech Jędrasik
Stanowisko: inspektor
Pokój: 221 (II piętro)
Tel: 41-273-83-18
email: wojciech.jedrasik@starachowice.eu

Leszek Kowalski
Stanowisko: inspektor
Pokój: 221 (II piętro)
Tel: 41-273-83-18
email: leszek.kowalski@starachowice.eu


Do zadań Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją sieci szkół, przedszkoli oraz ewidencją.

2. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem na stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, odwoływaniem z w/w stanowisk i ocenami pracy.

3. Analiza projektów arkuszy organizacji pracy szkół i aneksów do nich oraz wykonywanie czynności z zakresu stosunku pracy nauczycieli będących w kompetencji organu prowadzącego.

4. Analiza projektów budżetu szkół, ogólny nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych i gospodarowaniem mieniem szkoły oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków, dochodów, zobowiązań i należności oraz SIO.

5. Obsługa zadań związanych z postępowaniem egzaminacyjnym nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

6. Egzekwowanie obowiązku szkolnego, nadzorowanie i egzekwowanie obowiązku nauki.

7. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty, radą pedagogiczną i radą szkoły w sprawach określonych w przepisach prawa oświatowego.

8. Nadzorowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Sporządzanie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

10. Rozpatrywanie wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

11. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi do lat 3.

12. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem gminnych i dotowanych przez Gminę szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe.

13. Opracowywanie i realizowanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14. Obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołanych przez Komisję Zespołów.

15. Opracowywanie i realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

16. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania związane z promocją zdrowego stylu życia, pomocą społeczną i profilaktyką.

17. Nadzór i rozwiązywanie zadań finansowanych i dofinansowywanych z budżetu miasta z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.

18. Współpraca z Centrum Usług Społecznych w zakresie problematyki społecznej.

19. Opracowywanie programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie dot. zadań Referatu.

20. Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych w kraju i za granicą.

21. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.

22. Organizacja i udział w imprezach promujących miasto.

23. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych Prezydenta Miasta dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

24. Realizacja Strategii Rozwoju Sportu w Starachowicach.

25. Współpraca z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym i placówkami oświatowymi w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego.

26. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wyróżnień i nagród Prezydenta.

27. Współpraca z Gminną Radą Sportu w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu.

28. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Parkiem Kultury, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu i realizacji Miejskiego Kalendarza Imprez sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych objętych patronatem Prezydenta.

29. Prowadzenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz nadzór nad przyznanymi środkami.

30. Ustalanie zadań priorytetowych dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na dany rok.

31. Opracowywanie Programu Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

32. Uczestnictwo w realizacji programów zapobiegania patologiom społecznym promujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

 

Author: Monika Gross
monika.gross@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept