BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Gospodarki Odpadami i Dróg

Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami i Dróg

Kierownik: Ernest Kumek
pokój: 121 (I piętro)
tel: 41-273-83-41
e-mail: komunalny@starachowice.eu, odpady@starachowice.euernest.kumek@starachowice.eu

Robert Adamczyk
stanowisko: główny specjalista
pokój: 120 (I piętro)
tel: 41-273-82-34
e-mail: robert.adamczyk@starachowice.eu
 
Agnieszka Stodulska
stanowisko: inspektor
pokój: 120 (I piętro)
tel: 41-273-82-34
e-mail: agnieszka.stodulska@starachowice.eu
 
Wojciech Kryj
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: 41-273-83-40
e-mail: wojciech.kryj@starachowice.eu

Julita Nowakowska
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: 41-273-83-40
e-mail: julita.nowakowska@starachowice.eu

Jakub Sobczyk
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: 41-273-83-40
e-mail: jakub.sobczyk@starachowice.eu

Katarzyna Mazur
stanowisko: inspektor
pokój: 122 (I piętro)
tel: 41-273-82-32
e-mail: katarzyna.mazur@starachowice.eu

 

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami i Dróg należy:

 1. Opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 2. Utrzymanie oraz remonty nawierzchni gminnych dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami.
 3. Organizacja wykonywania na drogach gminnych robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
 4.  Koordynowanie robót w pasie drogowym.
 5. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację zjazdów lub przebudowę zjazdów z gminnych dróg publicznych.
 6. Uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu w związku z zajęciem pasa drogowego.
 7. Rozpatrywanie spraw związanych z przebudową lub remontem obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
 8. Opiniowanie usytuowania ogrodzeń nieruchomości w odniesieniu do pasa drogowego.
 9. Rozpatrywanie spraw związanych ze zmniejszeniem wymaganej przepisami odległości usytuowania obiektu budowlanego przy drodze.
 10. Opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych decyzji o warunkach zabudowy na poszczególnych etapach jej powstawania.
 11. Opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych projektów budowlanych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
 12. Zarządzanie gminnymi parkingami płatnymi.
 13. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach.
 14. Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych.
 15. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach gminnych.
 16. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 17. Opiniowanie wniosków w sprawie przebiegu istniejących dróg powiatowych oraz zaliczania ich do tej kategorii.
 18. Przeprowadzanie procedur związanych z zaliczaniem dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalaniem przebiegu istniejących dróg gminnych.
 19. Wskazywanie i uzgadnianie lokalizacji przystanków autobusowych, parkingów oraz oznakowania dróg gminnych.
 20. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie gminnych dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 21. Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.
 22. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wtym:
  1) tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów,
  2) nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  3) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu,
  4) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
  5) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.
 23. Prowadzenie spraw związanych z kanalizacją deszczową (bieżące utrzymanie, konserwacja i inwentaryzacja).
 24. Konserwacja i utrzymanie rowów i przepustów w drogach gminnych.
 25. Wydawanie zezwoleń i warunków na włączenie się do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz opiniowanie w tym zakresie projektów budowlanych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
 26. Ustalenie wysokości opłat za usługi wodne z zakresu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej zgodnie z ustaw z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (art. 272 ust. 22).
 27.  Rozpatrywanie reklamacji w sprawie wysokości opłaty za usługi wodne z zakresu zmniejszenia naturalnej referencji terenowej.
 28. Wydawanie decyzji administracyjnych określających wysokość opłaty za usługi wodne z zakresu zmniejszenia naturalnej retencji (art. 272 ust. 24).
 29.  Realizacja zadań wynikających z art. 148 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 30. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz wydawaniem abonamentów i identyfikatorów, jak również kontrola związana ze Strefą Płatnego Parkowania w Starachowicach.
 31. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami w następstwie wypadków na drogach, chodnikach, dotyczących infrastruktury technicznej zarządzanej przez Referat Gospodarki Odpadami i Dróg.
Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept