BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

Kierownik: Ernest Kumek
stanowisko: główny specjalista
pokój: 121 (I piętro)
tel: 41-273-83-41
e-mail: komunalny@starachowice.euernest.kumek@starachowice.eu

Eliza Strzelec
stanowisko: inspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: 41-273-82-42
e-mail: eliza.strzelec@starachowice.eu

Wojciech Kryj
stanowisko: inspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: 41-273-82-42
e-mail: wojciech.kryj@starachowice.eu

Maciej Kiciński
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: 41-273-82-99
e-mail: maciej.kicinski@starachowice.eu

Jolanta Rafalska
stanowisko: inspektor
pokój: 119 (I piętro)
tel: 41-273-82-99
e-mail: jolanta.rafalska@starachowice.eu

Aleksandra Kępa
stanowisko: podinspektor
pokój: 118 (I piętro)
tel: 41-273-82-42
e-mail: aleksandra.kepa@starachowice.eu

Robert Adamczyk
stanowisko: główny specjalista
pokój: 120 (I piętro)
tel: 41-273-82-34
e-mail: robert.adamczyk@starachowice.eu

Stanisław Drygulski
stanowisko: inspektor
pokój: 120 (I piętro)
tel: 41-273-82-34
e-mail: stanislaw.drygulski@starachowice.eu

Monika Lucińska
stanowisko: inspektor
pokój: 120 (I piętro)
tel: 41-273-82-32
e-mail: monika.lucinska@starachowice.eu

Katarzyna Mazur
stanowisko: inspektor
pokój: 122 (I piętro)
tel: 41-273-82-32
e-mail: katarzyna.mazur@starachowice.eu

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska należy:

 1. Opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony gminnych dróg publicznych i wewnętrznych oraz drogowych obiektów inżynierskich.

 2. Utrzymanie oraz remonty nawierzchni gminnych dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

 3. Organizacja wykonywania na drogach gminnych robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

 4. Koordynowanie robót w pasie drogowym.

 5. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z gminnych dróg publicznych.

 6. Uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu w związku z zajęciem pasa drogowego.

 7. Rozpatrywanie spraw związanych z przebudową lub remontem obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.

 8. Opiniowanie usytuowania ogrodzeń nieruchomości w odniesieniu do pasa drogowego.

 9. Rozpatrywanie spraw związanych ze zmniejszeniem wymaganej przepisami odległości usytuowania obiektu budowlanego przy drodze.

 10. Opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych, decyzji o warunkach zabudowy na poszczególnych etapach jej powstawania.

 11. Opiniowanie w imieniu zarządcy dróg gminnych, projektów budowlanych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

 12. Zarządzanie gminnymi parkingami płatnymi.

 13. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach.

 14. Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych.

 15. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach gminnych.

 16. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 17. Opiniowanie wniosków w sprawie przebiegu istniejących dróg powiatowych oraz zaliczania ich do tej kategorii.

 18. Przeprowadzanie procedur związanych z zaliczaniem dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalaniem przebiegu istniejących dróg gminnych.

 19. Wskazywanie i uzgadnianie lokalizacji przystanków autobusowych, parkingów oraz oznakowania dróg gminnych.

 20. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie gminnych dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

 21. Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

 22. Letnie i zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i innych terenów.

 23. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
  1. tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów,
  2. nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  3. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu,
  4. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  5. ewidencja i sprawozdawczość zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.

 24. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, w tym:
  1. wydawanie wymaganych opinii i uzgodnień,
  2. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
  3. monitoring składowiska odpadów komunalnych Marcinkowie.

 25. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:
  1. program ochrony środowiska,
  2. wydawanie opinii i uzgodnień,
  3. kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorstwami,
  4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku.

 26. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody dot. zagadnień:
  1. pomniki przyrody,
  2. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.

 27. Wydawanie nakazów i zezwoleń oraz nadzór i kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz stosunków wodnych, w tym:
  1. zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stanu wody na gruncie,
  2. nakazywanie przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na gruntach sąsiednich.

 28. Wydawanie zezwoleń w zakresie:
  1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  4. hodowli lub utrzymania psów ras uznanych za agresywne.

 29. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa.

 30. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta.

 31. Gospodarowanie środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

 32. Edukacja ekologiczna, popularyzacja zasad i celów ochrony środowiska i przyrody.

 33. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach nieruchomości należących do gminy.

 34. Dekorowanie miasta przed świętami i rocznicami.

 35. Prowadzenie spraw związanych z kanalizacją deszczową (utrzymanie i inwentaryzacja).

 36. Konserwacja i utrzymanie rowów i przepustów w drogach gminnych.

 37. Wydawanie zezwoleń i warunków na włączenie się do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz opiniowanie w tym zakresie projektów budowlanych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

 38. Utrzymanie zieleni miejskiej i osiedlowej wraz z zagospodarowaniem i rozbudową terenów zieleni podległych gminie w tym zieleni przydrożnej.

 39. Zagospodarowanie i rozbudowa terenów zieleni miejskiej.

 40. Zarządzanie szaletami miejskimi.

 41. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

 42. Czuwanie nad stanem grobów wojennych.

 43. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych.

 44. Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.

 45. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 46. Rozpatrywanie spraw dotyczących przypadków znęcania się nad zwierzętami.

 47. Ustawianie, utrzymanie i opróżnianie koszy ulicznych.

 48. Utrzymanie obiektów małej architektury tj. placów zabaw, fontann, ławek, tablic i słupów ogłoszeniowych.

 49. Rozmieszczanie i utrzymanie tablic z nazwami ulic i placów.

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept