BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji w gminie. GPR jest dokumentem o charakterze strategicznym, przyjmowany w drodze uchwały i sporządzany dla obszaru rewitalizacji. 

Gminny Program Rewitalizacji wprowadza Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777).

GPR obejmuje w sposób kompleksowy wszystkie elementy składające się na proces rewitalizacji i zawiera w m. in.:

- szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
- opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy;
- opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
- cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
- opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym,
- system monitorowania i oceny GPR;
- wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania prze-strzennego.

Author: Aneta Nasternak Kmieć
aneta.nasternak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept